MEDIA CENTAR I NVO DOSTAVILE MINISTARSTVU KULTURE I MEDIJA PREDLOGE DOPUNA NACRTA MEDIJSKIH ZAKONA

TRAŽE PRIMJENU MEDIJSKIH ZAKONA ODMAH NAKON NJIHOVOG USVAJANJA

Grupa od 47 NVO dostavila je Ministarstvu kulture i medija predloge dopuna medijskih zakona koji su bili na javnoj rasravi od  8. novembra do 18. decembra.

Predloženo je da se nacrt Zakona o medijima dopuni normom kojom se može otkloniti problem da su u ovom trenutku (u pozitivnim propisima) internetske publikacije (portal) i štampani mediji van kontrole primjene profesionalnih sandarda, skrivenog reklamiranja, itd… Predlaženo je da Agencija za elektronske medje (AEM) preraste u Agenciju za medije i proširi opseg djelovanja. Predlozima je zatraženo da se, po svaku cijenu, internetske publikacije pridruže audiovizuelnim medijskim uslugama kako bi se osigurala adekvatna uloga buduće Agencije za audiovizuelne usluge i poboljšala primjena profesionalnih standarda na portalima. Takođe, predloženo je da se zadrži postojeće rješenje iz zakona i da se komentari na portalima koji imaju uvredljiv sadržaj brišu u roku od 60 minuta od trenutka kada je ukazano na uvredljiv sadržaj a ne u roku od 8 sati, kako je predviđeno u nacrtu Zakona o medjima.

Media centar i grupa NVO je predložila da se proširi nadležnost buduće Agencije za AVM usluge u analizi tržišta i dodjeli nacionalnh frekvencija za TV emitere. Prema odredbama aktuelnog Zakona, ali i nacrta Zakona, Agencija nema nadležnost da sprovodi periodične analize tržišta i da, u odnosu na pokazatelje iz analize, dodjeljuje frekvenciju za nacionalne TV emitere. To u praksi dovodi do olakšane procedure za dobijanje nacionalne frekvencije i ulaska na crnogorsko tržište medija iz okruženja (prvenstveno Republike Srbije) koji u drugoj državi imaju centrale koje proizvode programske sadržaje koji se reemituju u Crnoj Gori. To dovodi, dalje, do ugrožavanje rada emitera uspostavljenih i utemeljenih u Crnoj Gori jer se ne mogu na skromnom marketinškom tržištu takmičiti sa televizijama iz okruženja koje veoma malo programskih sadržaja proizvode u Crnoj Gori, pa samim tim i nemaju značajne troškove, dok sa druge strane uzimaju znatan dio novca od marketinga.

Media centar i grupa NVO predlažu da se zakonom obavežu emiteri da su dužni da najmanje 10% ukupnog nedjeljnog programa posvete objavljivanju vijesti i informacija iz zone pokrivanja, što dalje treba urediti podzakonskim aktom. Takođe, ptrebno je da se zakonom obavežu emiteri da će minimalno učešće sopstvene produkcije u ukupnom sedmičnom emitovanju televizijskog ili radijskog programa iznositi najmanje 20%, što je predviđeno nacrtom Medijske strategije ali ne i nacrtom Zakona o AVM uslugama. Građani moraju dobiti informacije koje su im korisne u svakodnevnom životu, a mediji treba da to omuguće proizvodnjom sadržaja na teritoriji koju pokrivaju i u vezi sa potrebama građana sa teritorije koju pokrivaju. Ako se zakonom ne propiše minimalan procenat sopstvene proizvodnje sadržaja, velika je vjerovatnoća da mediji neće proizvoditi skoro ništa od sadržaja potrebnih građanima.

Media centar i grupa NVO takođe predlaže da se dopuni nacrt Zakona o AVM uslugama na način da se zadrži rješenje iz postojećeg Zakona i propiše da je  emiter dužan da doprinosi:

 1. slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti o događajima u zemlji i inostranstvu;
 2. poštovanju i promociji osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja;
 3. unapređenju kulture javnog dijaloga i poštovanju jezičkih standarda.”

Ukoliko se zakonom ne stvori obaveza poštovanja profesionalnih standarda, onda će elektronski mediji moći da krše profesionalne standarde, šire govor mržnje i budu puka propaganda političkih partija, bez bilo kakve sankcije od strane Agencije za AVM usluge, a poštovanje standarda i sprečavanje govora mržnje će se jedino moći ostvariti nakon dugogodišnjih postupaka pred sudom. Agencija za AVM usluge treba da vrši ulogu regulatora i prema medijima koji krše profesionalne standarde preduzima novčane sankcije, privremeno ili trajno oduzime odobrenja za rad, što joj, kao mogućnosti, pruža Zakon.

Takođe, predloženo je da se broj članova Savjeta RTCG poveća za dva člana (u odnosu na Nacrt), sa 11 na 13,  od kojeg bi jednog predlagala nacionalna vijeća manjinskih naroda a drugog NVO iz oblasti rodne ravnopravnosti. Istovremeno, kroz izmjene nacrta Zakona, naknade članovima Savjeta treba umanjiti za 50% u odnosu na važeće zakonsko rješenje (i da budu 50% prosječne mjesečne zarade u RTCG), kako se ne bi uvećao iznos sredstava planiran za naknade članovima Savjeta RTCG.

Media centar i grupa NVO predlaže da se nacrt Zakona o AVM uslugama i nacrt Zakona o RTCG izmijene u prelaznim odredbama i da se propiše pokretanje postupka izbora novih članova/ca Savjeta u roku od 8 dana nakon usvajanja ova dva zakona. Ne postoji valjan argument koji može biti opravdanje da se zadrži rješenje koje se nalazi u nacrtima zakona a kojima je propisano da sadašnjem Savjetu Agencije i RTCG mandat traje do kraja, odnosno naredne tri do četiri godine, kao i da aktuelni menadžmentu ostane do kraja mandata na svojim funkcijama. S obzirom na to da se donose novi Zakon o AVM uslugama i novi Zakon o RTCG kojim se unapređuje zaštita javnog interesa jer se propisuju nove norme kojima se unapređuje samostalnost upravljačkih organa, neophodno je odmah nakon usvajanja medijskih zakona pristupiti njihovoj primjeni.  U novom Zaklonu o RTCG u sastav Savjeta uvode se novi predstavnici novih ovlaštenih predlagača (Advokatska komora, predstavnici NVO iz oblasti rodne ravnopravnosti i dr.) koji treba da doprinesu unapređenju rada ovog ključnog upravljačkog organa. Takođe, uvode se novi kriterijumi u pogledu kvalifikacija/iskustva članova Savjeta kao i novi kriterijumi za NVO kao ovlaštene predlagače. Zato je potpuno opravdano da se odmah nakon usvajanja ova dva zakona započne procedura izbora novih upravljačkih organa. Ovo se odnosi i na izbor novih direktora Agencije za AVM usluge i RTCG jer su i za ove funkcije pooštreni kriterijumi za izbor. Nacrtima zakona predviđeno je da kandidati za direktore umjesto sadašnjih 5 moraju imati najmanje 10 godina radnog iskustva u VII stepenu kvalifikacije.

Ukoliko Vlada želi profesionalizaciju Agencije za AVM usluge i RTCG, onda ne treba odlagati primjenu zakona i imenovanje novih upravljačkih struktura. Ako Vlada neće odmah profesionalizaciju RTCG i Agencije za AVM usluge, onda time obesmišljava dugutrajan rad clanova radne grupe, ali i zaustavlja ispunjavanja obaveza iz procesa pridruživanja EU.

Predloge su podržale sledeće NVO:

 1. Media centar
 2. Institut za medije Crne Gore
 3. Društvo profesionalnih novinara Crne Gore
 4. Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)
 5. NVO 35 mm
 6. Anima
 7. NVO “Koračajte sa nama -PHIREN AMENCA”
 8. Centar za razvoj nevladinih organizacija
 9. Centar za monitoring i istraživanje (CeMI)
 10. SOS telefon Bijelo Polje
 11. Bjelopoljski demokratski centar
 12. NVO “NADA-Herceg Novi” 
 13. Bjelopljski savez nevladinih organizacija
 14. NVO Ksena Centar savjetodavne podrške osobama sa iskustvom porodičnog nasilja
 15. Manifest
 16. E Roma
 17. Udruženje za zaštitu prava radnika
 18. NVO Razvojni centar
 19. Centar za seoski razvoj
 20. NVO ZSP
 21. Evropski omladinski centar
 22. NVO Multimedijalni studio
 23. NVO Građanski aktivizam
 24. NVO Breznica
 25. Fondacija Pomoć-akcija za sjever Cren Gore
 26. NVO Vijeće Egipćana i Roma Berane
 27. NVO Stečajci u Crnoj Gori-Berane
 28. NVO Eko Vrbica
 29. PRONEN
 30. NVO Zeleni korak Ulcinj
 31. NVO UBA-Ulcinj
 32. Novi Horizon
 33. NVO Mogul
 34. NVO Sua sponte
 35. NVO Info sport CG
 36. NVO Boka
 37. NVO AKC
 38. NVO Zelena dolina Potkrajci
 39. NVU Alternativa -Pljevalja
 40. Građanski bankarski ombudsman-Danilovgrad
 41. NVO Koalicija za održivi razvoj
 42. NVO Zelena akcija-Pljevlja
 43. NVO Turističko informativni centar-Herceg Novi
 44. NVO Green Action
 45. NVO Lokalno omladinsko vijeće, Lokalni omladinski savjet
 46. NVO Forum za razvoj demokratije-Bijelo Polje
 47. NVO Demokratski progres

Goran Đurović, direktor Media centra

Podgorica, 20. decembar 2022.

Leave A Comment