PROGRAMSKI PLANOVI RTCG ZA 2023. VELIKI KORAK UNAZAD

Media centar je učestvovao u javnoj raspravi povodom programsko-produkcionih planova RTCG za 2023. godinu i dostavio RTCG komentare i sugestije, ocjenjujući da je jedan od ključni nedostataka Programsko-produkcionog plana forma u kojoj je pripremljen nacrt dokumenta. Prema našoj procjeni, upečatljiv je nedostatak informacija o planiranim sadržajima.

Ovaj plan je mnogo gori od prethodnih u obimu informacija koje nudi, a mi smatramo da je to učinjeno namjerno kako bi bio ostavljn veliki prostor za manipulisanje pojednim (posebno informativnim) sadržajima. U dokumentu nijesu navedeni ciljevi koji se žele postići određenim emisija na radiju i televiziji, nije poznat format emisija (intervju, učešće većeg broja gostiju u debati i sl.), niti njihov tematski sadržaj. To će, neminovno, dovesti do preklapanja u sadržajima koji se obrađuju, a u informativnim emisijama će, u skladu sa ličnim preferencama urednika/autora, biti moguće da se teme obrađuju u različitim formatima.

Ovakav pristup otvara prostor za zloupotrebe koje su i do sada vidljive u informativnom programu, kada se daje prostor pojedinim političkim akterima da saopštavaju stavove o kontroverznim temama bez suočavanja sa drugačijim mišljenjima. To stvara sumnju u neutralnost urednika i ukazuje na lične političke preference. Precizan opis formata emisije, koji se mora dosljedno poštovati, treba da preduprijedi mogućnost da menadžment ulazi u trgovinu sa političkim akterima i u nekim emisijama im omogući da predstavljaju stavova kroz forme intervjua, iako je  emisija prvobitno planirana kao debatni forum.

Kada je u pitanju Parlamentarni kanal, takođe je primjetan nedostatak informacija o sadržajima, ciljevima, formatima i potencijalnim učesnicima, što, takođe, otvara prostor za zloupotrebe ovog kanala, koje su ranije bile posebno vidljive u načinu praćenja aktivnosti predsjednika Skupštine. Ovakakv pristup je idealan za nastavak političke trgovine menadžmenta RTCG sa politčkim partijama koje dobijaju prostor na ovom kanalu u skladu sa interesima menadžmenta, a ne u skladu sa interesima građana. Ukoliko se ne pojasne forme emisija, neće biti iznenađenje da bude izvještavano o svim manje ili više važnim događajima u kojima je akter predsjednik Skupštine, da se čitaju saopštenja predsjednika Skupštine (čemu smo svjedočili u prethodnom periodu), da, jednostavno, ovaj kanal postane PR alat jedne političke partije.

U vezi sa ovim, ostaje nejasno zašto se ne prate aktivnosti predsjednika skupštinskih odbora, jer i oni/one predstavljaju Skupštinu na pojedinim događajima.

U nacrtu Programsko-produkcionog plana nema jasnih zbirnih podataka o tome koliko se planira proizvesti sopstvenog progarma a koliko preuzeti iz drugih izvora, pa građani/ke neće znati koliko će programa biti proizvedeno za 17 miliona eura koje oni, kroz budžet, daju za RTCG. Time se, takođe, stvara prostor za izbjegavanje odgovornosti za eventualno malu sopstvenu produkciju i prikriva podatak da zapravo dvije trećine budžeta RTCG ide na zarade i druge troškove koji nisu u vezi sa proizvodnjom programa.

Media centar je predložio da se u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 pruži javnosti više relevatnih informacija iz lokalnih sredina, obrađuju lokalni problemi građana i prati rad lokalnih samouprava. Životne teme treba da imaju prednost u odnosu na protokolarne aktivnosti najviših javnih funkcionera.

Neprimjereno je da se u Programsko-produkcionom planu govori o tehnološkom napretku i širenju dostupnosti RTCG, dok se, istovremeno, iż pojedinih opština jednom ili dva puta godišnje emituju prilozi u Dnevniku 2. Umjesto velikih riječi o pokretanju novih sadržaja, bilo bi bolje da je najavljeno jačanje dopisničke mreže i obučavanje većeg broja novinara da samostalno snimaju i montiraju svoje priloge sa terena, što je jedna od bitnih pretpostavki da lokalne teme i problemi građana budu medijski pokriveni.

Media centar je predložio vraćanje emisije “NVO sektor” u programsko-produkcioni plan za 2023. godinu. Ova emisije može doprinijeti daljem smanjenju predrasuda građana u odnosu na nevladine organizacije.

U 2023. je predviđena samo jedna emisija “Mehanizam”, koju priprema redakcije za istraživačko novinarstvo. Media centar predlaže kadrovsko jačanje ove redakcije koja bi pripremila serijal emisija koje bi ukazale na anomalije u obavljanju javnih poslova i zloupotrebama državnih resursa.

Nijesu predviđene specijalizovane emisije za osobe sa invaliditetom, koje govore o njihovim problemima i senzibilišu javnost za njihove potrebe, pa Media centar smatra da je neophodno vratiti u programsku šemu sadržaj za ovu ranjivu populaciju i, takođe, obezbijediti prostor za emitovanje servisnih informacija koje mogu pomoći roditeljima djece ometene u razvoju, bilo da se radi o novinama u liječenju ili drugim bitnim informacijama.

U okviru informativnih emisija, potrebno je kontinuirano pratiti rad kontrolnih, upravljačkih ili regulatornih institucija (Agencija za sprečavanje korupcije, Regulatorna agencija za energetiku, Agencije za elektronske medije…), smatra Media centar.

U programskom planu TVCG nema planiranog prenosa tradicionalnih dječijih muzičkih festivala „Naša radost“ i „Zlatna pahulja“. Uklanjanje festivala sa tolikom tradicijom (37 i 29 godina tradicije) iz programske šeme ukazuje na zabrinjavajući odnos menadžmenta prema kulturnom nasljeđu. Media centar zato predlaže da se dječji muzički festivali vrate u programsko produkcioni plan za 2023. godinu.

U programko-protukcionom planu TVCG predviđena je jedna jedina dokumentarna emisija iz kulture i 36 emisija „Art magazin“. Potrebno je značajno povećati obim sadržaja iz oblasti kulture jer je neshvatljivo da se planira za cijelu godinu svega 18 sati programa.

Predlažemo da se u programski plan uvrsti proizvodnja zabavnog sadržaja za novogodišnje praznike.

U programsko-planskom dokumentu nisu navedene vrste sadržaja koji će biti obezbijeđene kroz otkup nezavisne produkcije ili kroz zajedničku proizvodnju sadržaja (koprodukciju). Sadžaji nezavisne produkcije treba da upotpune nedostatke u sopstvenoj proizvodnji, a ne da ostanu nedefinisane u programskom planu. U skladu sa prepoznatim nedostacima i ciljevima nacionalnog javnog medijskog servisa, neophodno je definisati prioritetne sadržaje koji će biti obezbijeđeni putem nezavisne produkcije.

Nacionalni javni emiter treba da obezbijedi prostor za teme koje se bave religioznim i duhovnim praksama i učenjima na način koji će biti edukativan i koji će promovisati humanističke vrijednosti tih praksi i učenja. U okviru posebnih sadržaja moguće je direktno prenositi vjerske obrede svih vjerskih zajednica, ali RTCG ne smije da bude pod uticajem vjerskih zajednica i da otvara teme koje su isključivo sfera interesovanja vjerskih zajednica (npr. preispitivanje prava žena na abortus).

Goran Đurović
izvršni direktor Media centra

Podgorica, 14. decembar 2022. godine

Leave A Comment