GORAN ĐUROVIĆ

Direktor Media centra

Pripremio je više analiza rada Agencije za elektronske medije (AEM) i Radio Televizije Crne Gore (RTCG) kao i prijedloga amandmana u vezi sa medijskim zakonima u Crnoj Gori (Zakon o medijima, Zakon o elektronskim medjima, Zakon o RTCG). Bio je član Savjeta RTCG od jula 2009. do decembra 2017. godine, nominovan od NVO, a u istom periodu bio je i predsjednik Komisije za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca u RTCG. Trener je i konsultant za strateško planiranje, vođenje kampanja javnog zastupnja, upravljanje projektima, organizacioni menadžment, razvoj ljudskih resursa, itd. Kao konsultant u ovim oblastima često je angažovan u različitim projektima NVO, međunarodnih organizacija, lokalne i državne uprave. Bio je šef crnogorske kancelarije regionalnog EU projekta-TACSO, programski i izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija-CRNVO. Kao član radnih grupa koje je obrazovalo Ministarstvo kulture učestvovao je u izradi Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore u 2008. godini i u izradi Zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim medijima 2015 i 2019. i Zakona o javnim servisima RTCG u 2014-2015. godini. Takođe, učestvovao je u izradi najznačajnijih propisa i strateških dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Održao je veliki broj predavanja na međunaodnim i nacionalnim konferencijama u vezi sa slobodom medija, funkcionisanju javnih emitera, razvoju nevladinih organizacija.
  • Telefon: +382 67 000 000
  • Email: email@gmail.com